Sites

 

 

Introduction Geography History Peoples SitesContact
 


 

 

Church of St. Sophia at ancient Bizye

 

Please click here for a map of the sites in Thrace

 

    

 •     Byzantium

 •      Rhegion = Rhegium

 •      Athyra

 •      Matrai

 •      Selymbria

 •      Daunioteichos

 •      Perinthus = Heracleia

 •      Heraion

 •      Mocapora = Mocasura

 •      Rhaidestos

 •      Bisanthe

 •      Ganos

 •      Neonteichos

 •      Hieron Oros

 •      Tiristasis

 •      Myriophyton

 •      Paktye = Pactye

 •      Lysimacheia

 •      Kardia = Cardia

 •      Agora

 •      Krithote = Crithote

 •      Kallipolis = Callipolis

 •      Aigos Potamois

 •      Kissa

 •      Sestos

 •      Koela

 •      Madytos

 •      Elaious

 •      Limnai

 •      Alopekonessos

 •      Aphrodisias

 •      Ainos

 •      Kypsela

 •      Syracellae

 •      Aproi

 •      Hadrianopolis = Orestias =Uskudama

 •      Rousion

 •      Nikaia = Ostidizum

 •      Arcadiopolis = Bergula

 •      Charioupolis

 •      Boulgarophygon

 •      Verisse

 •      Drousipara = Mesinia

 •      Tipsum

 •      Tzouroulon = Tzirallum

 •      Bryseis

 •      Bizye = Byze

 •      Salmydessos = Salmydessus

 
 

Home ]Introduction ]Geography ]History ]Peoples ][ Sites ]Contact ]


Thracian
Revised February  2015
Copyrightę 2010-2015 
All rights reserved.